Érettségi témakörök magyar nyelv és irodalom tárgyból

Érettségiztető  tanár: Szényeiné Balázs Mónika

Osztály: 12.A, 12.C

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

Szint: közép

Irodalom

 1. Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők (6) 

1.1. Petőfi Sándor lírája

1.2. Arany János balladaköltészete

1.3. Ady Endre és a szerelem

1.4. Babits Mihály prófétai költészete

1.5. Kosztolányi Dezső Édes Anna című regénye

1.6. József Attila költészete

 1. Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők (6)

2.1. Csokonai Vitéz Mihály és a szerelem

2.2. Vörösmarty Mihály

2.3. Mikszáth novellái

2.4. A barokk és az eposzi jellemzők megjelenése Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzában

2.5. Romantikus és realizmus jellemzői Jókai Mór Az aranyember című regényében

2.6. A groteszk irodalmi megvalósulása Örkény István egyperceseiben

 1. Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők (1)

3.1. Szabó Magda: Az ajtó

 1. Művek a világirodalomból (3)

4.1. A Biblia hit- és irodalomtörténeti jelentősége

4.2. Puskin: Anyegin

4.3. Csehov: Sirály

 1. Színház és dráma (2)

5.1. Shakespeare Rómeó és Júlia című tragédiájának világa és az angol reneszánsz dráma

5.2. Moliére Tartuffe című műve és a francia klasszicista dráma

 1. Az irodalom határterületei (1)

6.1. A „ponyvaregények” világa

 1. Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és határon túli irodalom (1)

7.1. Petőfi Irodalmi Múzeum

Magyar nyelv

  1. Kommunikáció

  1.1. Kommunikációs tényezők és funkciók

  1.2. A kommunikáció fajtái

  1.3. Kommunikációs zavar és manipuláció, nonverbális jelek

  1. A magyar nyelv története

  2.1. Nyelvemlékeink típusai

  2.2. A nyelvújítás

  1. Ember és nyelvhasználat

  3.1. Jelek és jelrendszerek

  3.2. A nyelv mint jelrendszer (A nyelvi szintek)

  3.3. A magyar nyelv rétegződése: társadalmi és területi nyelvváltozatok

  1. A nyelvi szintek

  4.1. Hangtan: Beszédhangok találkozásának törvényszerűségei

  4.2. Szótan: A magyar nyelv szófaji rendszere

  4.3. Mondattan: A mondatok típusainak jellemzői

  4.4. A magyar helyesírás alapelvei

  1. A szöveg

  5.1. A különböző szövegtípusok jellemzése: a szóbeli és az írott szövegek

  5.2. Publicisztikai műfajok

  1. A retorika alapjai

  6.1. A nyilvános beszéd és közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai

  6.2. Az érvelő beszéd felépítésének alapelvei

  1. Stílus és jelentés

  7.1. Hangalak és jelentés kapcsolata a magyar nyelvben

  7.2. Stílusrétegek

  7.3. Az alakzatok mint stilisztikai kifejezőeszközök

  7.4. A képszerűség eszközei a művészi nyelvhasználatban

  Összeállította: Szényeiné Balázs Mónika

  Budapest, 2018. január

Tanár: Nagyné G. Jordanoff Györgyi

Osztály: 12.B

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

Szint: közép

Irodalom

I. témakör: Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők (6)

 

 1. tétel: Ady Endre költészete
 2. tétel: Arany János balladái
 3. tétel: Babits Mihály költészete
 4. tétel: József Attila költészete
 5. tétel: Kosztolányi Dezső: Édes Anna
 6. tétel: Petőfi Sándor témák és motívumok

II. témakör: Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők (6)

 1. tétel: Balassi Bálint költészete
 2. tétel: Berzsenyi Dániel költészete
 3. tétel: Kölcsey Ferenc költészete
 4. tétel: Vörösmarty Mihály
 5. tétel: Mikszáth Kálmán novellák
 6. tétel: Karinthy Frigyes

III. témakör: Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők (1)

 1. tétel: Varró Dániel

IV. témakör: Művek a világirodalomból (3)

     14. tétel: Biblia

     15. tétel: Shakespeare: Rómeó és Júlia

     16. tétel: Puskin: Anyegin

V. témakör: Színház és dráma (2)

     17. tétel: Szophoklész: Antigoné

    18. tétel: Madách Imre: Az ember tragédiája

VI. témakör: Az irodalom határterületei (1)

 1. tétel: Szórakoztató irodalom: Harry Potter, Éhezők viadala, Rejtő: Piszkos Fred

VII. témakör: Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom (1)

 1. tétel: Petőfi Irodalmi Múzeum

Magyar nyelv

I. témakör: Kommunikáció

 1. tétel: A kommunikációs folyamat tényezői
 2. tétel: A kommunikációs folyamat funkciói
 3. tétel: A kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközei

II. témakör: A magyar nyelv története

     4. tétel: A nyelvtörténeti korszakok

    5. tétel: A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek

    6. tétel: Nyelvújítás

III. témakör: Ember és nyelvhasználat

 1. tétel: A nyelv mint jelrendszer
 2. tétel: A mai magyar nyelvváltozatok
 3. tétel: A tömegkommunikáció és az információs társadalom hatása a nyelvre

IV. témakör: A nyelvi szintek

     10. tétel: Helyesírásunk

     11. tétel: Alaktan (morfológia): toldalékmorfémák

     12. tétel: A szófajok rendszere: alapszófajok

     13. tétel: Mondattan: az összetett mondat fajtái

V. témakör: A szöveg

      14. tétel: A szövegtípusok

      15. tétel: A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok

VI. témakör: A retorika alapja

     16. tétel: A nyilvános beszéd

     17. tétel: Érvelés

     18. tétel: A retorikai szövegek szerkezete

VII. témakör: Stílus és jelentés

 1. tétel: A stílusrétegek
 2. tétel: Szóképek és alakzatok

Budapest, 2017. december 19.